Προκηρύσσεται έργο πληροφορικής για τη διάσωση του αρχείου της ΕΡΤ

Το αρχείο της ΕΡΤ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα εκατομμύριο τεκμήρια.

Έργο, προϋπολογισμού 2.885 εκατ. ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) σχεδιάζει να προκηρύξει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) για τη διάσωση του αρχείου της ΕΡΤ.

Πρόκειται ειδικότερα για το έργο «Κέντρο Ψηφιακής Συντήρησης ΕΡΤ», υποέργο 2 της πράξης «Ψηφιακή Διάσωση του Αρχείου ΕΡΤ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) και για το οποίο η ΚτΠ έθεσε χθες για 15 μέρες σε διαβούλευση το τεύχος διακήρυξης του.

Η προς υπογραφή σύμβαση υποδιαιρείται, λόγω της πολυπλοκότητας του έργου, σε τέσσερα Τμήματα (Lots – A, B, Γ και Δ). Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κατά τμήματα και οι προσφορές (τεχνικές και οικονομικές) θα κατατίθενται ανά τμήμα, ακόμα και στην περίπτωση που καλύπτουν το σύνολο του έργου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη, το αρχείο της ΕΡΤ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα εκατομμύριο τεκμήρια, πολλά εκ των οποίων μοναδικά, στα οποία έχουν καταγραφεί τα σημαντικότερα γεγονότα της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας μας από τις αρχές του 20ου αιώνα. Αποτελεί μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και αναπόσπαστο μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Η ψηφιακή συντήρηση, διάσωση και ανάδειξή του για το δημόσιο όφελος λειτουργεί ως επιταχυντής δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Μπορεί έτσι να αποκτήσει μοναδική χρησιμότητα για το σύνολο των πολιτών.

Όπως επίσης υπογραμμίζεται το αρχείο της ΕΡΤ έχει σπάνιο, μοναδικό και ιστορικό χαρακτήρα και είναι το σημαντικότερο οπτικοακουστικό αρχείο της χώρας μας. Περιλαμβάνει περισσότερο από το 80% του συνολικού οπτικοακουστικού πολιτιστικού πλούτου της χώρας μας. Διαθέτει επίσης σημαντικό αρχείο ραδιοφώνου, φωτογραφικό αρχείο, αρχείο με παρτιτούρες και κείμενα.

Ως εκ τούτου θεωρείται απαραίτητη η διάσωση, η συντήρηση, η ψηφιοποίηση, η τεκμηρίωση και η ανάδειξή του. Με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων 65 και 172 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», δράσεων του ΕΣΠΑ αλλά και με ίδια χρηματοδότηση της ΕΡΤ, έχει διασωθεί στο πλαίσιο του ψηφιακού οπτικοακουστικού αρχείου της ένα ποσοστό της τάξεως του 7-12% ανάλογα με τον υλικό φορέα.

Με την υλοποίηση του παρόντος έργου, θα γίνει αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Οπτικοακουστικού Υλικού που διαθέτει το αρχείο, θα καλύψει τις μεγάλες απαιτήσεις του υλικού από το αρχείο και θα συνεχίσει την διάσωση και διασφάλιση του.

Θα καλυφθούν έτσι απαιτήσεις που έχουν προέλθει από τα νέα ψηφιακά format, τα μέσα διανομής από το διαδίκτυο και τα file based formats που έχει πλέον υιοθετήσει η ΕΡΤ για την παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικού αρχειακού περιεχομένου. Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και η διάσωση και διάθεση προς το κοινό του ραδιοφωνικού αρχείου.


© 2024 iThessalia | CREATED BY ITWORX